Fatih Avcılar Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

(Kuruluş Hükümleri)            

KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI

Madde 1: Yasalar, yönetmelikler ve bu  ana tüzük  hükümleri  uyarınca, amaç ve hizmet  konuları  doğrultusunda görev  yapmak üzere“FATİH AVCILAR DERNEĞİ”  adı  ile bu  dernek  kurulmuştur.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2: Derneğin merkezi “FATİH” ilçesidir.

 

DERNEĞİN AMBLEMİ

Madde 3: Derneğin amblemi “Dağ keçisi” görseli ve avcı silühetinden oluşturulmuştur. Söz konusu  bu  amblemi derneğimiz  tüzel kişiliği dışında  başka gerçek veya  tüzel kişiler   ile  kurum  veya  kuruluşlar kesinlikle kullanılamaz.

 

DERNEĞİN ŞUBESİ

Madde 4: Dernek   adına  şube  kurulamaz.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI  VE ÇALIŞMA  BİÇİMLERİ

Madde 5-Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ile çalışma biçimleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Derneğimizin; avcılığın kendisine has bir ata sporumuz olduğuna inanarak ve bu inançla doğal çevreye zarar vermeden ekolojik dengeyi bozmadan bilinçli avlanmayı ve avlanma  tekniklerinin  çağdaş anlamda yaygınlaşmasına katkı yapmayı ve bilinçsiz  avlanmanın ve de doğal çevre ile ekolojik dengenin bozulmasının önlenmesine yönelik eğitici, öğretici ve tanıtıcı çalışmalarda bulunmak ve avlanmayı yalnız olarak yapmakta olan kimseleri bir araya toplamak ,kulüp bütçe imkânları ölçüsünde  üyeler arasında her türlü yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamaktır.

b) Dernek, bu amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili makamlarca belirlenen av sezonu içinde grup av partileri ve geziler düzenler. Eğlence geceleri, piyango ve çekiliş, her türlü eğitici, öğretici ve  tanıtıcı  çalışmalar düzenlemek, bu türden düzenlenen ve düzenlenecek  olanlara  katılmak, üyelere yönelik içkisiz  kulüp lokali açmak, satın alır, kiralar, kiraya verir, amaç ve hizmetlerin gerçekleştirilmesine  yönelik ticari  işletme kurar veya mevcut olana ortak olur, bu  tesisleri işletir veya  kiraya verir, taşınır  veya  taşınmaz  mallar satın  alır, satar, kiralar, kiraya  verir, yapılacak her türlü hibe ve bağışları  kabul eder ve dernek adına gerekli kayıt ve tescilleri yaptırır, sözleşmeli  personel, sporcu, eğitici, teknik ve idari  personel  istihdam eder.

Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi için faaliyet konusu ile ilgili yasa hükümlerini uygulamak zorundadır. Aksine bir tasarrufta bulunamaz.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

(Mali Hükümleri) 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde  6: Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye yönelik gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Üye aidatı

b) Teberru ve bağışlar

c) Her türlü yasal etkinliklerden temin edilecek gelirler

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

e) Yardım toplama kararına göre elde edilecek gelirler

f) Dernekçe tertiplenen piyango, balo, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

g) Dernek adına kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler

h) Lokal işletmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler 

 

ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI

Madde 7: Üyeler ayda İki Türk Lirası (2,00TL), yılda Yirmi Dört Türk Lirası (24,00.-TL) aidat öderler. Aidatlar üye kayıt defterine kaydedilir. Yeni üyeler yıllık aidatının tamamını ödemek zorundadırlar. 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 8: Derneğin gelir ve gider işlemlerinde uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) Gelir tahsilatı yönetim  kurulu  kararına  istinaden  basım evleri tarafından  bastırılıp  dernekler birimince  onaylanan  alındı  belgeleri ile yapılır. Bankaların  tanzim  etmiş olduğu dekont  ve  hesap ekstraları alındı belgesi yerine geçer.

2) Alındı belgeleri sırayla,alındı belgesi kayıt defterine kaydedilir.

3) Derneğin harcamaları fatura, makbuz ve harcama belgeleri karşılığında yönetim kurulu kararı  ile yapılır.

 

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Üyelik ve Üye Hakları) 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ 

Madde 9: Derneğe üye olabilmenin koşulları ve üyelik işlemleri ile üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Üye Olma Hakkı:

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olabilirler. Üye namzetlerinin; üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

2) Üyeliğin Sona Ermesi:

Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyenler dilekçelerini bizzat veya noter kanalıyla yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar. Dilekçenin derneğe ulaşması ile üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile üye kayıt defterinden silinir.

3) Üyelikten Çıkarılma:

Dernekler kanununda belirtilen üye olma haklarını kaybedenler. Yıllık aidatlarını Aralık ayının 31’ne kadar ödemeyen üyeler ile dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyelerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti  halinde  üyelik  kaydı  yönetim  kurulunca  karara bağlanarak silinir. yönetim kurulu kararına karşı  itiraz  ancak genel  kurula yapılabilir. Yapılacak ilk genel kurula itiraz edilmediği takdirde yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur. Genel kurulca üyeliğinin devam etmesine karar verilmesi durumunda, divan başkanınca isim listesine ismi eklenerek genel kurul kararlarına katılması sağlanır.

4) Üyelerin Hakları:

Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün  üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf  farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Dernekten istifa eden veya  genel  kurul ve  yönetim  kurulu  kararıyla  çıkarılan üyeler, derneğin mal varlığından hak iddia edemezler. Üyeler  derneğin  amacına  uygun  davranmak  zorundadır. Amacın  gerçekleşmesini güçleştirici  veya  engelleyici davranışlardan kaçınmakla mükelleftirler.

5) Oy Hakkı:

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir. Görevi sona erdiğinde tüzel kişililik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(Yönetim Hükümleri) 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) DEnetleme Kurulu

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

Madde 11: Genel kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.

1) Genel Kurulun Oluşumu:

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup,derneğe kayıtlı bulunan aylık ve yıllık  aidat  borcunu genel kurul tarihinden iki ay önce ödeyen üyelerden oluşur.

2) Genel  Kurulun Toplanma Zamanı:

a) Olağan genel kurul toplantısı ÜÇ yılda bir OCAK ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır.

b) Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması zorunludur. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu,genel kurulu bir ay içerisinde  toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh  hukuk hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

3) Çağrı Usulü:

a) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca genel  kurula katılacak üyelere  gazete ilanı, yazı ile veya e-mail’den herhangi biri ile bildirilir. Bu bildirimde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci günü arasında bir haftadan az zaman bırakılamaz.

b) Toplantı  bir başka  sebeple  geri  bırakılırsa, bu durum geri  bırakma sebepleri  de  belirtmek suretiyle üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde genel kurul yapılması  zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mülki amirliğe bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 12: Genel Kurulun toplantı yeri,yeter sayısı, yapılış  usulü  ve  toplantıda görüşülecek  konular aşağıda  belirlenmiştir.

1) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek  merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

2) Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla  toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı  toplamının  iki katından az olamaz.

3) Toplantının Yapılış Usulü:

Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel  kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 11. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından genel kurul açılır. Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

4) Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul  toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyeleri en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak  istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ

Madde 13: Genel kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve  karar  iptali usulleri  aşağıda gösterilmiştir.

1) Görev ve Yetkileri:

a) Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak.

b) Gündemin aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.

c) Dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek  üyelerinin  gizli  oy ve açık  tasnif  usulü  ile seçilmesini sağlamak.

d) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

e) Yönetim  kurulunca  hazırlanan  işletme hesabı özeti, Alacak Borç Tablosunu ve  tahmini bütçeyi görüşerek  karara bağlamak.

f) Dernek yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak.

g) Derneğe federasyona  katılması veya  ayrılması hususunda karar vermek.

h) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkarılma konularında yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek nihai kararı  vermek.

ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularını  görüşerek  karara bağlamak.

k) Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine verilecek  her türlü  ödenek, ücret, yolluk ve tazminatları belirlemek.

l) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek

m) Gerektiğinde dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak.

n) Derneğin feshedilmesi kararını almak.

ö) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

p) Dernek adına şube açılmasını karar vermek.

 

2) Karar Yeter  Sayısı:

Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden  yazılı katılımıyla  aldıkları kararlar ile  dernek  üyelerinin  tamamının kanunda   yazılı   çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış  oldukları  kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan genel kurul  yerine  geçmez.

 

3) Oy Hakkından Yoksunluk:

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, alt ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken  kararlarda oy kullanamaz.

 

4) Karar  İptali  Usulü:

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına  katılmayan her  üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.Yönetim kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. 

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14: Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1- Yönetim Kurulunun Teşkili:

Yönetim kurulu; BEŞ asıl ve BEŞ yedek üyeden olmak üzere dernek üyeleri arasından ÜÇ yıl sureyle genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yönetim kurulunca asıl üyeliğe çağrılır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe getirilmesine rağmen yönetim kurulu; üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkan, başkan  yardımcısı, sekreter  ve  muhasip üyelerini ve görevlerini belirler. Yönetim kurulu toplantılarını yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlasından eksik yapamaz. Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yönetim kurulunun mutat toplantıları yönetim kurulunca kararla belirlenir. Yönetim kurulu mutat toplantılarına mazeret beyan etmeden üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

2- Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Derneği yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurula hazırlamak.

b) Dernek yönetim kurulu faaliyet  raporunu hazırlamak.

c) Dönemlere ait İşletme Hesap Özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak.

d) Üyelerin her türlü müracaatlarını değerlendirip ilgililere vermek. Yönetim kurulu  kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak.

e) Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak.

f) Yeni üye kaydı yapmak, üyeliği reddedilen üyelerin itirazlarını nihai  karar  için  genel  kurula sunmak.

g) Derneği temsil etmek veya bir veya birkaç kişiye yetki vermek.

h) Yönetim kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve  çağırmak.

i) Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç ve gereç ile demirbaş malzemesi satın almak.

j) Her türlü  hibe ve  bağışı kabul etmek.

k) Dernek hesapları ile kayıtlarını tutmak,saklanması zorunlu evrakları muhafaza etmek.

l) Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.

m) Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek.

 

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 15: Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.

1) Teşkili

Denetleme kurulu üç asıl üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca.....yıl sure ile gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür. 

2) Görevleri:

a) Denetleme kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler.                                                                  

b) Denetleme kurulu  yapmış  olduğu  denetimler  sonucunda  hazırlamış  olduğu  raporları  yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.

c) Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyelerden göreve çağırmak.

d) Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 16: Derneğin organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi aşağıda belirlenmiştir. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen  otuz  gün  içinde  yönetim kurulunca  yönetim,  denetleme  ve derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları, doğum yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgâhları bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Genel Hükümler)

DERNEĞİN BORÇLANMA, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURMASI, YARDIM ALMASI VE İŞ BİRLİĞİ USULLERİ

Madde 17:Derneğin borçlanması, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden borç alabileceği gibi bankalardan da kredi alabilecektir. Ancak bir yıl içerisindeki toplam borçlanması bir önceki yılın gelirlerinin yüzde seksenini geçemez.

2-Temsilcilik ve Platform Oluşturma:

a)Temsilcilik:

Derneğimiz, gerekli gördüğü yelerde yönetim kurulu kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından on beş gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir. Temsilcilikler şube veya dernek genel kurulunda temsil edilemezler.

b) Platform:

Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platformlar oluşturulabilir. Oluşturulan bu platformun tüzel kişiliği bulunamaz. Ancak geçici nitelikte birliktelik olabilir. Derneğimiz; kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz. 

 

3-Yurtdışından Yardım Alınması ve İş birliği:

a)Yurtdışından Yardım Alınması:

Derneğimiz, mülki idare amirliğine önceden bildirmek şartıylayurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalararacılığıyla alınması zorunludur.

b) İşbirliği:

Derneğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında aynı veya nakdikatkı sağlayabilir.Ancak 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerineDair Kanun Hükümleri saklıdır.